Prezentare generala

        Colegiul Tehnic Timişoara este o unitate de învaţamânt reprezentativă pentru oraşul Timişoara şi judeţul Timiş cu tradiţie şi performanţe recunoscute în pregătirea profesională în domeniul textile-pielărie. Incepând din anul şcolar 1948-1949 , standardul ridicat al pregătirii profesionale s-a materializat prin absorbţia unui număr din ce în ce mai mare de elevi pe piaţa muncii, astfel încât , în present, cifra de şcolarizare trece de 2000 de elevi.
 
        Factorul determinant al succesului profesional este flexibilizarea şi adaptarea ofertei educaţionale la dinamismul specific domeniilor ocupaţionale de pe piaţa forţei de muncă locală și națională, în scopul creşterii importanţei dimensiunii europene în formarea profesională iniţială şi continuă.
 
        Suntem o şcoală deschisă, cadrele didactice şi elevii îşi direcţionează activităţile pentru dezvoltarea şi diversificarea relaţiilor de parteneriat, a relaţiilor cu şcoli din ţară şi străinătate. La nivel de judeţ suntem promotorii relaţiilor de parteneriat în domeniul industriei uşoare și domeniul serviciilor, cu şcoli de profil din ţări europene , materializate în schimburi de experienţă şi mobilităţi ale elevilor şi cadrelor didactice începând cu anul şcolar 1996-1997, până în prezent.
 
        Conducerea școlii este preocupată în mod continuu de implementarea strategiilor manageriale în contextul dimensiunii europene în educație, de promovare în rândul cadrelor didactice a de schimburi de experiență internaționale pe teme de educație.
 
Trei dintre cele mai importante valori EUROPENE dezvoltate în şcoala dumneavoastră şi cele mai relevante acţiuni prin care aţi contribuit la promovarea şi dezvoltarea acestor valori 

 

  • Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice în specialitate, metodică şi pedagogică şi a echipei manageriale în management educaţional şi instituţional în contextul noii viziuni asupra finalităţilor educaţiei şi formării profesionale, pentru asigurarea calităţii, echităţii şi eficienţei în educație.
  • Pregătirea pentru viaţa de adult a tinerilor atât prin activităţi curriculare cât şi extracurriculare (Activităţi de consiliere, derularea proiectelor educaţionale interne şi internaţionale, schimburi de experiență,etc.)
  • Marketingul educaţional şi promovarea imaginii şcolii pe plan local, naţional şi european.

 

Derularea activităţilor/proiectelor/programelor comunitare*

    • a) contribuie la îndeplinirea misiunii şcolii şi
    • b) conduce la dezvoltarea dimensiunii europene în instituţia noastra

 

a) Cadrele didactice din Colegiul Tehnic lucrează în echipă în parteneriate cu şcoli din ţară şi din Europa pentru promovarea proiectelor de interes comun pentru elevi şi profesori, încurajează inovarea in practica pedagogica, in elaborarea materialelor educationale prin utilizarea noilor tehnologii informationale si de comunicare la nivel european

Școala noastră are o deschidere mare catre comunitatea locala,către cresterea legaturilor cu medii diferite, in mod special cu mediul de afaceri si cel administrativ pentru o viaţă activă a şcolii în societate şi chiar pentru finanţarea unor parteneriate internaţionale prin proiecte educaţionale, culturale, multiculturale, de artă, şi altele dezvoltate cu Consiliul Local Timișoara, Consiliul Județean al Județului Timiș, Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, ONG-uri și altele;

Prin activităţile de consiliere a elevilor şi părinţilor s-au realizat:

  • prevenirea abandonului şcolar;
  • reducerea violenţei în şcoală, prin implicarea elevilor cu probleme de comportament în activităţi educative cu diferite ocazii: sărbători naţionale, sărbători religioase, diferite cercuri cu activităţi extraşcolare
  • cooperarea cu părinţii,pentru evitarea eventualelor devieri comportamentale ale elevilor şi pentru reducerea absenteismului

Cadre didactice certificate în realizarea de proiecte structurale (Europeaid/121466 ?D/SV/RO) și

 

b) Colegiul Tehnic desfăşoară multiple activităţi educative în şcoală cu deschidere catre Europa, prin sporirea schimburilor şi mobilităţilor elevi-elevi, profesori-profesori, cât şi a retelelor electronice la nivel de elevi si scoli din ţară şi din Europa;

Desfășoară cursuri de învăţare a limbilor străine – o prioritate imediată;

Cadrele didactice și elevii școlii promovează activităţi care sensibilizeaza tinerii pentru cunoaşterea artei şi culturii atât a ţării noastre cât şi a altor state (unitate în diversitate), promovează valorificarea diversităţii sociale, exercitarea pluralismului şi a responsabilităţilor cetăţeneşti (principii de bază ale democraţiei);

Desfăşoară activităţi de parteneriat şcolar care să ducă la recunoşterea internațională a calificărilor profesionale din România (schimburi de elevi pentru instruire practică) și prin elaborarea de dicționare bilingve de specialitate în modă

Experiența dobândită in schimburile de experiență europene (parteneriate, prin vizite de lucru reciproce, proiecte, vizita de studiu – Arion) au condus la o mai bună informare şi cunoaştere a impactului extinderii UE asupra sistemului educaţional românesc, precum şi a oportunităţilor ce decurg din acest proces, la concentrarea de idei, experienţă în instruire pentru atingerea standardelor europene, materializate prin profesionalism managerial al echipei de conducere și colectivului de cadre didactice.